Η τριμελής επιτροπή επιλογής καταρτιζόμενων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 353/05-12-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, για την επιλογή των ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» και κωδικό ΟΠΣ 5034543, μετά την εξέταση των διακοσίων σαράντα επτά (247) αιτήσεων απ’ όλους τους νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος: 68, Κέρκυρα: 40, Κεφαλλονιά: 86 και Λευκάδα: 53) και την πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών που είχαν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου, ανακοινώνει τον Πίνακα απορριφθέντων και τον Πίνακα μοριοδότησης των επιλεγέντων. Μετά την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 20-12-2019 στα γραφεία του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ
Αριθμός Αίτησης Περιφερειακή Ενότητα Αιτιολογία
IONTR-27 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
IONTR-35 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-42 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
IONTR-47 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-59 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-60 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ
IONTR-63 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-67 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
IONTR-71 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-72 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-78 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-81 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
IONTR-82 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΙΕΚ
ΙΟΝΤR-85 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ ( Λόγω μη κατάθεσης δικαιολογητικών )
IONTR-87 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-89 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
IONTR-90 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-114 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ( Λόγω μη κατοχής κάρτας ανεργίας κατά την ημερομηνία της αίτησης )
IONTR-117 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-155 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-156 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-160 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-161 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-165 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
IONTR-174 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΙΕΚ
IONTR-175 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
IONTR-177 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ
IONTR-178 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
IONTR-181 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
IONTR-197 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
IONTR-242 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
IONTR-246 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-247 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΥΣΑ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
IONTR-248 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
IONTR-250 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
IONTR-255 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IONTR-275 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
IONTR-276 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 IONTR-15 55
2 IONTR-199 50
3 IONTR-62 50
4 IONTR-191 41,25
5 IONTR-229 41,14
6 IONTR-28 40,9
7 IONTR-120 39,87
9 IONTR-119 34,71
10 IONTR-116 34
11 IONTR-186 33,7
12 IONTR-211 33,26
13 IONTR-212 32
14 IONTR-16 30,4
15 IONTR-207 30,06
16 IONTR-13 27,99
18 IONTR-14 27,15
19 IONTR-33 26,14
20 IONTR-38 25,29
21 IONTR-115 24,62
22 IONTR-264 23,35
23 IONTR-19 23,34
24 IONTR-127 22,68
25 IONTR-188 22,45
26 IONTR-256 21,63
27 IONTR-163 21,07
28 IONTR-192 21
29 IONTR-265 20
30 IONTR-143 20
31 IONTR-189 18,57
32 IONTR-221 17,72
33 IONTR-92 17
34 IONTR-25 15,18
35 IONTR-167 15
36 IONTR-214 15
37 IONTR-193 15
38 IONTR-201 15
39 IONTR-195 14,61
40 IONTR-33 14,51
41 IONTR-169 13,92
42 IONTR-185 13,85
43 IONTR-219 13,44
44 IONTR-171 12,89
45 IONTR-144 12,42
46 IONTR-216 12,26
47 IONTR-230 12,14
48 IONTR-210 12
49 IONTR-118 12
50 IONTR-121 11,79
51 IONTR-162 11,77
52 IONTR-267 11,5
53 IONTR-215 11,49
54 IONTR-20 11,47
55 IONTR-113 11,11
56 IONTR-208 10,91
57 IONTR-184 10,88
58 IONTR-29 10,81
59 IONTR-182 10,8
60 IONTR-101 10
61 IONTR-187 9,58
62 IONTR-209 9,48
64 IONTR-261 5
65 IONTR-84 3,91
66 IONTR-196 3,63
67 IONTR-26 0,5
68 IONTR-252 0
69 IONTR-173 0ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 IONTR-145 55
2 IONTR-109 48,36
3 IONTR-135 41,11
4 IONTR-137 39,15
5 IONTR-206 36,72
6 IONTR-108 36,03
7 IONTR-260 35
8 IONTR-100 35
9 IONTR-95 34,98
10 IONTR-138 34,77
11 IONTR-180 32,68
12 IONTR-183 32,41
13 IONTR-136 32,35
14 IONTR-99 32
15 IONTR-205 32
16 IONTR-139 31
17 IONTR-93 30,57
18 IONTR-217 30,51
19 IONTR-107 28,09
20 IONTR-110 27,82
21 IONTR-263 26,98
22 IONTR-231 26,92
23 IONTR-202 26,19
24 IONTR-104 25,21
25 IONTR-98 24,5
26 IONTR-103 23,8
27 IONTR-102 22,53
28 IONTR-224 20
29 IONTR-94 17,08
30 IONTR-134 15,5
31 IONTR-111 15,11
32 IONTR-142 14,59
33 IONTR-152 13,86
34 IONTR-203 12,97
35 IONTR-133 12,85
36 IONTR-105 11,9
37 IONTR-97 11,78
38 IONTR-140 7,29
39 IONTR-141 4,16
40 IONTR-204 1,72ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 IONTR-272 52
2 IONTR-125 49,16
5 IONTR-66 40
6 IONTR-32 39,89
7 IONTR-40 39,33
10 IONTR-74 37,68
11 IONTR-43 36,73
13 IONTR- 86 35,62
14 IONTR-112 35
15 IONTR-75 35
16 IONTR-65 35
17 IONTR-274 34,82
18 IONTR-122 33,67
19 IONTR-154 32,15
20 IONTR-132 31,49
21 IONTR-130 29,42
22 IONTR-56 27,84
26 IONTR-153 25,74
27 IONTR-170 25,19
28 IONTR-80 24,8
29 IONTR-41 24
30 IONTR-88 23,17
31 IONTR-55 22,45
32 IONTR-37 22
34 IONTR-30 21,29
35 IONTR-54 21
36 IONTR-83 20
37 IONTR-79 19,28
38 IONTR-226 18,3
39 IONTR-277 18,3
40 IONTR- 262 18
44 IONTR-44 17,15
45 IONTR- 90 17,08
46 IONTR-129 17
47 IONTR-50 15,73
48 IONTR-70 15,54
49 IONTR- 87 15,5
50 IONTR-57 15,3
52 IONTR-176 15,08
53 IONTR-128 15
54 IONTR- 258 14,87
56 IONTR-51 13,95
57 IONTR-49 13,75
58 IONTR-68 13,63
59 IONTR-45 13,34
60 IONTR-151 13,3
61 IONTR-46 12,93
62 IONTR-271 12,84
63 IONTR-58 12,13
65 IONTR-172 11,66
69 IONTR-52 10,57
70 IONTR-73 10,53
73 IONTR-53 9,96
74 IONTR-158 9,96
76 IONTR-131 8,95
77 IONTR-76 8,02
78 IONTR-61 8
81 IONTR-91 7,3
82 IONTR-159 7,09
83 IONTR-36 6,45
84 IONTR-48 5,38
85 IONTR- 273 5
86 IONTR-64 4,95ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 IONTR-225 46,77
2 IONTR-227 41,54
3 IONTR-69 37,28
4 IONTR-218 36,95
5 IONTR-166 36,86
6 IONTR-24 35
8 IONTR-220 35
9 IONTR-198 35
10 IONTR-124 34,88
11 IONTR-244 34,42
13 IONTR-17 31,5
14 IONTR-234 31,31
15 IONTR-241 30,46
16 IONTR-238 30,37
17 IONTR-249 29,51
18 IONTR-223 29,15
19 IONTR-150 28,45
20 IONTR-269 27,04
23 IONTR-149 22,13
24 IONTR-39 21,98
25 IONTR-240 20,59
26 IONTR-259 20
29 IONTR-254 20
32 IONTR-77 16
33 IONTR-228 15,18
34 IONTR-257 15
35 IONTR-222 15
36 IONTR-200 15
37 IONTR-253 13,78
38 IONTR-164 13,55
39 IONTR-236 12,84
40 IONTR-237 12
41 IONTR-266 11,59
43 IONTR-235 11,46
45 IONTR-239 8,55
46 IONTR-213 8,37
47 IONTR-233 7,3
48 IONTR-232 6,41
49 IONTR-268 6
50 IONTR-245 2,52
51 IONTR-270 2,5
52 IONTR-123 0,5
53 IONTR-243 0